ท่านสามารถ Download ไฟล์เอกสารพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่ได้ที่นี่

ไฟล์เอกสารพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ท่านสามารถ Download ไฟล์คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมิณผลการดำเนินงาน

คู่มือใช้งานระบบติดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ท่านสามารถ Download ไฟล์แนวทางปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Mobirise
Address

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Contacts

Email: nhubenja@gmail.com
Phone: 02 590 3162
Fax: -

© Copyright 2018

Mobirise
Dev. Atsadang Chotimai